คณะประกันสังคมก้าวหน้า คว้าชัยชนะ 6 เก้าอี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า คณะประกันสังคมก้าวหน้า ซึ่งเป็นทีมที่รวมตัวกันโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้านประกันสังคม ภายใต้การนำของนายษัษฐรัมน์ ธรรมบุษดี เลขาธิการพรรคก้าวไกล สามารถคว้าชัยชนะไปด้วยคะแนนเสียงถึง 6 ที่นั่ง จากทั้งหมด 7 ที่นั่ง

ทำความรู้จักกับคณะประกันสังคมก้าวหน้า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นบอร์ดประกันสังคม 

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ในส่วนผู้ประกันตนและนายจ้าง ซึ่งทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการดูแลจัดการบริหารกองทุนประกันสังคม โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของไทย
โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 24,000,000 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 และนายจ้าง โดยผู้ประกันตน 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนได้ฝ่ายละ 7 คน ขณะที่นายจ้าง เลือกผู้สมัครเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ได้ 7 คน
และคณะที่สามารถคว้าตำแหน่งได้มากที่สุดก็คือคณะประกันสังคมก้าวหน้า ทีมที่รวมตัวกันโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้านประกันสังคม ภายใต้การนำของนายษัษฐรัมน์ ธรรมบุษดี เลขาธิการพรรคก้าวไกล โดยมีเป้าหมายที่จะเข้ามาปฏิรูประบบประกันสังคมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น
คณะก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 โดยสามารถคว้าที่นั่งได้ถึง 6 ที่นั่ง จากทั้งหมด 7 ที่นั่ง ชัยชนะในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการประกันสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นทีมที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้ประกันตนเป็นครั้งแรก และยังเป็นทีมที่มีนโยบายที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้ประกันตนโดยตรง
สมาชิกของคณะประกอบไปด้วย

  • นายษัษฐรัมน์ ธรรมบุษดี เลขาธิการพรรคก้าวไกล
  • นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต
  • นายศิววงศ์ สุขทวี ที่ปรึกษาเครือข่าวองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
  • นายชลิต รัษฐปานะ สมาชิกสหภาพคนทำงาน
  • นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ นักสื่อสาร-นักรณรงค์เรื่องสิทธิความเท่าเทียมสำหรับผู้พิการ
  • นางลักษมี สุวรรณภักดี ประธานสหภาพแรงงาน มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะประกันสังคมก้าวหน้า คว้าชัยชนะ 6 เก้าอี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

เปิดนโยบายของคณะประกันสังคมก้าวหน้า ที่ทำให้ชนะการเลือกตั้ง
นโยบายของคณะประกันสังคมก้าวหน้า ที่ทำให้ชนะการเลือกตั้ง ประกอบด้วย

  • การขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นโยบายนี้ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ประกันตนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประกันตนส่วนใหญ่ต้องการสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำหรับโรคร้ายแรง การเพิ่มค่าชดเชยกรณีว่างงาน เป็นต้น
  • การปรับปรุงระบบการจ่ายเงินสมทบให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น นโยบายนี้มุ่งเน้นการลดภาระของผู้ประกันตน โดยลดอัตราเงินสมทบลง และกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบทั้งหมดสำหรับกรณีว่างงาน
  • การมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนในการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มากขึ้น นโยบายนี้มุ่งเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางของกองทุนประกันสังคมมากขึ้น เช่น การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่างๆ

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับประเด็นอื่นๆ เช่น การทลายกำแพงระหว่างสิทธิข้าราชการ-บัตรทอง-ประกันสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันสังคมถ้วนหน้า รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจและความต้องการของผู้ประกันตนเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะประกันสังคมก้าวหน้าสามารถชนะการเลือกตั้งได้